Retningslinjer for et trygt dansemiljø

Bårdar Swing Club (BSC) er opptatt av å skape en trygg og komfortabel danseopplevelse for alle. Derfor er alle medlemmer, instruktører, elever, frivillige og deltagere på sosialdans i vårt dansemiljø pålagt å overholde følgende retningslinjer. Styret, instruktører og alle frivillige i klubben vil håndheve disse reglene. Vi forventer at alle medlemmer bidrar til å sikre et trygt miljø for alle.

Trenger du hjelp eller har du bekymringer/spørsmål?

Snakk med en av våre kontaktpersoner: Ignacio Cuervo, Herdis Gjelten, Sirin Johnsen og Tonje Steensen, eller send en e-post til careteam@bardarswingclub.no

Kort versjon

Bårdar Swing Club ønsker å skape en trygg og komfortabel danseopplevelse for alle, uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, evne, fysisk utseende, kroppsstørrelse, rase eller religion(eller mangelen på dette). Vi tolererer ikke trakassering av noe slag. Folk som bryter disse reglene kan bli sanksjonert eller utvist fra klassen/ arrangementet og / eller vårt dansemiljø uten tilbakebetaling. Dette avgjøres ved skjønn av styret.

Full versjon

Trakassering omfatter støtende verbale kommentarer knyttet til kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonshemming, fysisk utseende, kroppsstørrelse, rase, religion, eller fremvisning av seksuelle bilder i det offentlige rom, bevisste trusler, forfølgelse, trakasserende fotografering eller opptak, vedvarende forstyrrelse av kurstimer eller andre arrangementer, upassende fysisk kontakt, og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Hvis du blir bedt om å stoppe den trakasserende oppførselen, så forventer vi dette overholdes umiddelbart.

Hvis man er skyldig i trakasserende oppførsel, kan BSC foreta seg noe de anser som hensiktsmessig for å få slutt på dette. Dette inkludert å advarer den skyldige, bortvisning fra arrangementet eller vårt dansemiljø uten noe refusjon. Dette avgjøres av klubbens styre.

Hvis du blir trakassert, legger merke til at noen andre blir trakassert, eller har spørsmål, ta kontakt med en tillitsvalgt eller kontaktperson umiddelbart. Vi vil gjerne høre på deg, hjelpe deg ta kontakt med arrangementets kontaktpersoner eller lokale politimyndigheter, eskorterer deg til et sikkert sted, eller på annen måte hjelpe deg som opplever trakassering slik at du kan føle deg trygg på arrangementene våre. Vi setter pris på ærlig tilbakemelding og jobber for at alle skal være trygge.

Vi forventer at alle deltakerne følger disse retningslinjene i vårt dansemiljø og på våre arrangementer.

Takk skal du ha!

Guidelines for a safe dancing environment

Bårdar Swing Club (BSC) is dedicated to providing a safe and comfortable dance experience for everyone, therefore all members, instructors, pupils, volunteers and social dancers in our scene are required to comply with the following code of conduct. The board, the teachers and all volunteers will enforce this code. We are expecting cooperation from all members to help ensure a safe environment for everybody.

Do you need help, have worries or questions?

Talk to one of our designated contact persons: Snakk med en av våre kontaktpersoner: Ignacio Cuervo, Herdis Gjelten, Sirin Johnsen og Tonje Steensen, or email careteam@bardarswingclub.no

Quick version

Bårdar Swing Club is dedicated to providing a safe and comfortable dance experience for everyone, regardless of gender, age, sexual orientation, ability, physical appearance, body size, race, or religion (or lack thereof). We do not tolerate harassment in any form. People violating these rules may be sanctioned or expelled from class/the event and/or scene without a refund at the discretion of the board.

Full version

Harassment includes offensive verbal comments related to gender, age, sexual orientation, disability, physical appearance, body size, race, religion, or sexual images in public spaces, deliberate intimidation, stalking, following, harassing photography or recording, sustained disruption of classes or other events, inappropriate physical contact, and unwelcome sexual attention.

If asked to stop any harassing behavior, you are expected to comply immediately.

If someone engage in harassing behavior, BSC may take any action they deem appropriate, including warning the offender or expulsion from the class, event or scene with no refund at the discretion of the board.

If you are being harassed, notice that someone else is being harassed, or have any other concerns, please contact an organizer or contact person immediately. We will be happy to listen, help our members contact the event responsible or local law enforcement, provide escorts, or otherwise assist those experiencing harassment to feel safe for the duration of the event. We value your honesty and your safety.

We expect all members and event participants to follow these rules at dance and workshop venues.

Thank you